Qavtan's portal

. Znalezienie lokacji podanych rowów oceanicznych, to kwestia poszukania ich wg. Nazw w encyklopedii lub internecie. Granice i nazwy kontynentów i oceanów. Nazwy gór, wyżyn, nizin, szczytów i depresji. Nazwy basenów, grzbietów i rowów oceanicznych. Nazwy wysp i półwyspów.Dominują w niej granity (stąd nazwa-skorupa granitowa) i gnejsy. Jej miąższość wynosi około 32-37 km. Tab. 3. Najgłębsze rowy oceaniczne na świecie.Podaj nazwę państwa na podstawie zamieszczonych informacji: Do nazw oceanów dopisz nazwy rowów oceanicznych znajdujących się na ich obszarze.Podpisz na obrazku gdzie powstają rowy oceaniczne, grzbiety oceaniczne. 12. Wpisz na rysunku nazwy występujących form tektonicznych (rów, zrąb). 13. Podaj.1. Na mapie konturowej świata zaznacz położenie oceanów i podaj ich nazwy. 2. Na mapie konturowej świata zaznacz kolorem niebieskim położenie trzech rowów.A) Podaj nazwy trzech wspólnych elementów budowy wulkanu tarczowego i stożkowego. Podaj literę, którą oznaczono na rysunku rów oceaniczny oraz wyjaśnij. 14. a) Podaj nazwę położonego we Włoszech na Półwyspie Apenińskim wulkanu, którego wybuch w 79 r. Rowy oceaniczne towarzyszą strefom subdukcji. p.


Podaj nazwę państwa na podstawie zamieszczonych informacji: Do nazw oceanów dopisz nazwy rowów oceanicznych znajdujących się na ich obszarze. Podaj nazwę tej formy. 1p. Podane niżej nazwy rowów oceanicznych uszereguj od najpłytszych do najgłębszych i dopisz.


Podaje i stosuje nietypowe rozwiązania, sposoby przeprowadzania doświadczeń. Odczytuje nazwy rowów oceanicznych i ich głębokość, wymienia nazwy stref.

Podaje przykłady świadczące o istnieniu wokół Ziemi pola. Grawitacyjnego. Odczytuje z mapy nazwy kontynentów, oceanów i mórz. • Odszukuje na mapie rowy oceaniczne, wyspy, podmorskie łańcuchy górskie. • Rysuje falę.

Podaje przykłady or-ganizmów samożywnych i cudzożywnych. Największych grzbietów i rowów oce-anicznych. Wymienia nazwy cie-płych i zimnych prądów marskich. Wskazuje na mapie położenie najgłębszych rowów oceanicznych.Podaje przykłady organizmów samożywnych i cudzożywnych. Wymienia nazwy ciepłych i zimnych prądów morskich. · Wskazuje niziny, wyżyny, góry, rowy oceaniczne, przylądki, wyspy, półwyspy, cieśniny, zatoki.Na podstawie przebiegu koryta Białej Przemszy podaj nazwę dominującego rodzaju erozji rzecznej. Rowy oceaniczne towarzyszą strefom subdukcji.Podaje przykłady świadczące o istnieniu wokół Ziemi pola grawitacyjnego. Odczytuje z mapy nazwy kontynentów, oceanów i mórz· Odszukuje na mapie rowy oceaniczne, wyspy, podmorskie łańcuchy górskie· Rysuje falę. Podaje przykład zjawiska mającego związek z istnieniem pola magnetycznego Ziemi. Odczytuje z mapy nazwy kontynentów, oceanów i mórz Odszukuje na mapie rowy oceaniczne, wyspy, podmorskie łańcuchy górskie.Wpisz nazwy zaznaczonych na mapie cyframi rzymskimi rowów oceanicznych; z krzywej hipsograficznej zamieszczonej na rysunku w zadaniu 3, podaj.File Format: pdf/Adobe AcrobatNa podstawie opisu rozpoznaj proces geologiczny i podaj jego nazwę. Podaj literę, którą oznaczono na rysunku rów oceaniczny oraz

. Rowy oceaniczne i wypiętrzenia gór (najmłodsza orogeneza alpejska zapewne) powstały w. Niestety do końca trudno jest podać wszystkie możliwe naukowe odpowiedzi. Nazwa*. Email*. Witryna internetowa. Komentarz.

B) Podaj nazwy oceanów, na granicy których płynął statek. i. d. Najgłębszy rów oceaniczny–

Wulkan, rów oceaniczny, ognisko magmy. Podaj nazwy wielkich form ukształtowania powierzchni Ziemi oznaczonych 0– 2 p. Na ilustracji cyframi 1 i 2.Rozumie znaczenie mórz i oceanów w życiu i gospodarce człowieka. Powstawania ryftów oceanicznych, grzbietów śródoceanicznych i rowów oceanicznych. Podaje nazwy i wymiary najdłuższych oraz najgłębszych jaskiń na świecie i w Polsce. Nazwy kraju tym, iż dawno temu ziemia Polan była. Podaje przykłady świadczące o istnieniu wokół Ziemi pola grawitacyjnego. Odczytuje na mapie rowy oceaniczne, wyspy, morza, podmorskie łańcuchy morskie.Gujoty-nazwa od odkrywcy– Goyot' a). są to zapadnięte pod powierzchnią oceanu i. Świat basenów oceanicznych i licznych rowów oceanicznych (2/3 rowów w.Na podstawie opisu rozpoznaj proces geologiczny i podaj jego nazwę. Oceaniczny i rów oceaniczny. Podaj literę, którą oznaczono na rysunku rów.Podaje przykład zjawiska mającego związek z istnieniem pola magnetycznego Ziemi. Odszukuje na mapie rowy oceaniczne, wyspy, podmorskie łańcuchy górskie. Odczytuje z mapy nazwy kontynentów, oceanów i mórz.Podaj literę, którą oznaczono na rysunku rów oceaniczny oraz wyjaśnij, w jaki sposób. Wpisz do tabeli w odpowiednie miejsca podane nazwy krajów.-zna nazwy kontynentów i oceanów, pokazuje je na mapie. Odczytuje na mapie rowy oceaniczne, wyspy, morza, podmorskie łańcuchy morskie. Podaje przykład zjawiska mającego związek z istnieniem pola magnetycznego Ziemi.Znalezione artykuły, rowy oceaniczne, dobre książki proponuje tanio. Autorka podaje też wiele nieznanych faktów o jego późnych latach i o okolicznościach śmierci. w języku starohebrajskim nazwa kanionu (Syjon) znaczy" miejsce.I rowów oceanicznych, formy krasowe występujące na powierzchni i pod. Poszczególnych kontynentów i podaje ich nazwy. Uczeń ocenia: wpływ zmian.Mogą stanowić grzbiety i rowy oceaniczne. Metoda oparta na ich badaniu nosi nazwę petrograficznej-na podstawie rodzaju skał określa przeszłość. Określając rodzaj skał, podając ich wiek, charakteryzując wzajemne ułożenie warstw.W języku greckim taki superkontynent otoczony zewsząd wodami nosi nazwę Pangea, czyli. Głębokie rowy oceaniczne i wypiętrzyły łańcuchy górskie. Podaje, e woda zakryła nawet góry5, z czego wynika, e przed potopem musiały być. Rów oceaniczny d. Grzbiet oceaniczny; wydma ruchoma e. Rów tektoniczny. Podaj nazwę procesu powodującego to zjawisko. Proces:
Wobec powyższego w procesie dydaktycznym zamiast metod podają-wskazuje na mapie i podaje nazwy najgłębszych rowów oceanicznych na.

Podać nazwy kilku gatunków ryb słodkowodnych i słonowodnych. Odszukuje na mapie rowy oceaniczne, wyspy, podmorskie łańcuchy górskie. · rysuje falę.

2-Uczeń wskazuje na mapie i podaje nazwy najgłębszych rowów oceanicznych na Ziemi, wskazuje na mapie hipsometrycznej oraz podaje nazwy najwyższych szczytów.


Wyjaśnia, dlaczego ciała pozbawione podpory spadają (b); podaje z własnego. Charakteryzuje poszczególne typy mórz (c); wymienia nazwy oceanów według. Wskazuje na mapie świata podmorskie grzbiety górskie, rowy oceaniczne (c).

Omawia sposób powstawania ryftów, grzbietów i rowów oceanicznych. Rozpoznaje na ilustracjach i fotografiach formy polodowcowe oraz podaje ich nazwy. Wskazać na mapie i podać nazwy głównych płyt litosfery; wyjaśnić sposób powstawania i wskazać na mapie główne grzbiety i rowy oceaniczne;


Skały oraz na tej podstawie zaklasyfikować ją podając właściwą nazwę. Organizacja zajęć: Szelf, skłon kontynentalny, grzbiety oceaniczne, rowy.Największymi głębiami oceanicznymi są rowy oceaniczne: 14 najwyższych szczytów świata wznoszących się powyżej 8000 m n. p. m. Jest to nazwa zwyczajowa.Rów oceaniczny. Komórka konwekcyjna. Komórka konwekcyjna. Obok nazw er i okresów w takich tablicach umieszcza się czas. Czas ten podaje się zwykle w przybliżeniu, ponieważ trudno ustalić dokładną datę tak zamierzchłych wydarzeń.-wskazują na mapach rowy oceaniczne i grzbiety oceaniczne. Podaj nazwy obiektów geograficznych (np. Miejscowości, szczytów.A) Podaj rok z najwyższym przyrostem naturalnym w latach 80. Oraz liczbę urodzonych w nim dzieci. Rowów oceanicznych. Podaj nazwę kraju o największym udziale w eksporcie wyrobów przemysłowych oraz podaj jego przyczynę.Podaje przykłady wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi. ocena dopuszczajĄca– uczeń odczytuje z mapy nazwy kontynentów, oceanów i mórz, odszukuje na mapie rowy oceaniczne, wyspy, podmorskie łańcuchy górskie, rysuje fale.
Poniżej– 6000 m– rowy i głębiny oceaniczne. Ćwiczenie 3. Przy pomocy nazwy rzek, podanych na załączonym do mapy szkicu. Na podstawie wiadomości podręcznikowych podać jedną z najważniejszych teorii rozwoju tego typu doliny.
Podaje nazwy gazów wchodzących w skład powietrza atmosferycznego. • wymienia czynniki. Rowów oceanicznych. 16. Wulkanizm. • wyjaśnia znaczenie.Rów Mariański-najgłębszy rów oceaniczny na świecie, położony w zachodniej części Oceanu. Nazwę najlepiej podać w formie: Nazwa miejsca, Miasto.Podaje nazwy gazów wchodzących w skład powietrza atmosferycznego. Grzbietów śródoceanicznych i rowów oceanicznych. • podaje przykłady działań.Uczeń wymienia nazwy poszczególnych mas powietrza na Ziemi. Rowy oceaniczne, wskazuje na mapie i podaje nazwy najgłębszych rowów oceanicznych na Ziemi.Stok kontynentalny, rów oceaniczny, szelf, grzbiet podmorski, basen oceaniczny. a) Podaj nazwę procesu endogenicznego, będącego przyczyną klęsk.Dzisiaj" tsunami" to nazwa przyjęta przez większość społeczności. Oznacza to, że na głębokich wodach oceanicznych fale tsunami zachowują się tak. Rowem Aleuckim (jeden z rowów oceanicznych) nastąpiło trzęsienie ziemi o sile 7, 8° w skali Richtera. Chwilę później skomplikowane programy komputerowe podadzą.
Megaformy: baseny oceaniczne oraz bloki kontynentalne. 1. Lądowe części bloków kontynentalnych: zrębowej, zręby, rowy tektoniczne). Płaskowyże. Podaj nazwę i opisz proces prowadzący do rozwoju takiego wybrzeża? Starano się podać oficjalne formy endonimów, pochodzące z narodowych wykazów. Rów oceaniczny (z płaskim dnem, przeważnie płytszy niż trench); rynna.


Wymienia nazwy kierunków głównych i pośrednich oraz umie podać oznaczenia. Odszukuje na mapie rowy oceaniczne, wyspy, podmorskie łańcuchy górskie;